Vanliga frågor och mer information

 

Denna sida är uppdelad i följande delar

Allmän information om våra produkter

Information om våra AT- och DT-aggregat

Information om våra rumsaggregat och miniaggregat

Information om FTX-tekniken

Övrig information om ventilation

 
Sidan uppdateras löpande under februari-mars 2019
 

 

 

Allmän information om våra produkter

Hur lång är garantitiden?

Vi lämnar 3 års garanti på alla våra produkter. Dessutom har vi 14 dagars öppet köp.

Vad är fördelarna med just era aggregat?

Våra AT-aggregat har ett oslagbart pris och de är mycket kompakta och tillförlitliga! De kräver väldigt lite underhåll och har en låg årskostnad för bland annat filterbyten. Värmeväxlaren är av beprövad teknik då den har funnits sedan 1980-talet, men den har självklart förfinats och förbättrats sedan dess. Vill man ha finare teknik med likströmsmotorer för lägre effektförbrukning och mer exakt varvtalsreglering, samt om man önskar finare filter finns vår för år 2019 ny serie DT.

Vi erbjuder även så kallade rumsaggregat och miniaggregat som inte kräver någon rördragning.

Finns det någon lokal återförsäljare där jag bor?

Kontakta oss per e-post eller telefon om du behöver hjälp med installation eller att hitta en lokal återförsäljare eller samarbetspartner.

Kan jag installera FTX-systemet själv?

Är man van att snickra och renovera så är det oftast inga som helst problem. Vi är alltid behjälpliga med tips och råd för vilka rör och övrigt material som du måste köpa, hur du ska dra rören och hur aggregatet ska justeras in etc. Ring oss gärna så berättar vi mer.

 

 

 

 

Information om våra AT- och DT-aggregat

 

Vad ingår till AT- och DT-aggregaten?

Till alla våra FTX-aggregat i AT- och DT-serien ingår vår stilrena och lättanvända kontrollpanel med tillhörande 5m kabel. Dessutom ingår två filter.
Det enda som behöver göras är att ansluta ventilationskanaler och el!

 

 

 

Information om våra rumsaggregat och miniaggregat

 
 

 

 

Information om FTX-tekniken

Vad är FTX-ventilation?

Ett FTX-aggregat har fläktstyrd frånluft (F) och tilluft (T) samt värmeväxling (X). Ett vanligt FTX-aggregat består oftast av två fläktar, en värmeväxlare, två filter och eventuellt även bypass-spjäll, förvärmare och/eller eftervärmare. Våra aggregat har inbyggd bypass. Värmare kan kopplas in direkt till aggregatet och styrs med kontrollpanelen. Energibesparningen jämfört med ventilation utan återvinning är ca 70-80%. För att verkningsgraden ska bli så hög som möjligt är det viktigt att välja ett aggregat med så effektiva fläktar som möjligt. Samtliga våra aggregat är utrustade med moderna EC/DC-motorer som uppfyller de senaste ekodesignkraven från EU, 2009/125/EG. Det är också viktigt att installationen är korrekt utförd. Felaktigt eller för stort luftflöde, luftläckage eller dålig isolering sänker verkningsgraden.

Plattvärmeväxlare

Plattvärmeväxlaren är oftast av typ korsströmsväxlare. Tilluft och frånluft passerar varandra i ett lamellpaket. Lamellerna kan vara av antingen aluminium eller ett hygroskopiskt material (släpper genom fukt) . Fördelarna är bland annat: – Luften blandas inte – Ingen överföring av föroreningar – Enkel och tillförlitlig konstruktion utan rörliga delar – Kompakt – Enkel service och rengöring

Roterande värmeväxlare

Värmeväxlaren består av ett roterande hjul bestående av tunna profiler, oftast av aluminium. Frånluften värmer rotorn som sedan sakta roterar in i tilluften och på så sätt för över värmen. Roterande värmeväxlare har fler rörliga delar än en korsströmsväxlare men har något högre verkningsgrad. Risk att föroreningar förs över till tilluften. Rotorns delar måste inspekteras och rengöras regelbundet.

Hygroskopisk värmeväxlare

En hygroskopisk värmeväxlare består av ett speciellt membran. Membranet släpper genom den värme som luften innehåller, men även fukten. Fördelen är att den relativa luftfuktigheten inomhus blir jämnare. Dessutom behövs ingen kondensdränering från aggregatet. På sommaren blir luften inte lika kvav och fuktig, på vintern är det tvärtom. Detta gör att hygroskopiska värmeväxlare är mycket populära i länder med varmt och tropiskt klimat. Även länder med kallt och torrt klimat har nytta av tekniken. För torr inomhusluft är ofta ett problem i Sverige under vinterhalvåret.

By-pass/Nattkylning

När utetemperaturen är ungefär lika som innetemperaturen finns det ingen anledning att växla luften. Ett automatiskt spjäll leder då frånluften förbi värmeväxlaren och direkt till avluften. Ingen värmeväxling sker. Bypass-spjället kan även användas för att kyla ner huset under sommarens svala nätter. Våra FTX-aggregat har automatiskt bypass-spjäll. Inställning för vid vilken temperatur spjället ska öppnas kan göras i kontrollpanelen. Om inomhustemperaturen blir alldeles för hög under en varm sommardagr kan bypass-spjället öppna automatiskt under natten och då ta in den svala luften direkt. Under natten sjunker då inomhustemperaturen rejält. På dagen växlas dock luften som vanligt, funktionen blir tvärtom jämfört med på vintern. Den varma uteluften växlas mot den svalare inomhusluften och temperaturen inomhus hålls nere. Detta är extra effektivt om man kör en AC-anläggning eller luftvärmepump på kylläge.

Fläktmotorer

Det finns två olika typer av fläktmotorer, AC eller EC (även kallat DC-motor). En vanlig AC-motor drivs av växelström som ger upphov till växlande magnetiska fält inne i motorn som får den att rotera. En del av den tillförda energin till förluster i form av värme. Fläktmotorns varvtal är ofta fast, eller kan regleras i ett par steg. Motortypen är vanlig i billigare FTX-aggregat. I våra AT-aggregat har vi dock valt AC-motorer av finare kvalité, med tre separata lindningar vilket ger tre olika hastigheter.
EC-motorer, likströmsmotorer (eller DC-motor DC=Direct Current) har permanentmagneter för att skapa det magnetiska fältet och elektroniskt kommuterad likström för att skapa rotation. Konstruktionen gör att en större del av den tillförda energin skapar rotation och en mindre del går till förlustvärme. Verkningsgraden blir därmed högre! Våra EC-motorer kan ställas i hela tio olika varvtal på DT-aggregaten, och åtta på rumsaggregaten. Detta görs enkelt från kontrollpanelen. Fläktmotorerna uppfyller EUs ekodesigndirektiv och har näst högsta klassen, klass A.

Förvärmare

En förvärmare är ett elektriskt element som monteras på uteluftskanalen. Förvärmarens uppgift är att förhindra frostbildning i värmeväxlaren. Elementet höjer temperaturen till en nivå där frostbildning ej sker. Till våra FTX-aggregat kan förvärmare kopplas in direkt via en kontaktor, anslutningar finns förberedda. Förvärmare kan kopplas in i ett eller två steg.  FTX-aggregatets automatik styr förvärmaren automatiskt beroende på utetemperatur. Ju kallare det är, ju oftare går förvärmaren. Förvärmare kallas även kanalvärmare. När du köper förvärmare av oss ingår alltid kontaktor och DIN-kapsling.

Eftervärmare

Eftervärmaren är ett elektriskt element som monteras på tilluftskanalen. Under den kallare årstiden värmer elementet tilluften, till ca tre grader lägre än normal rumstemperatur, för att förhindra att kall luft blåses in i bostaden. Eftervärmare finns även som vattenburet element, även kallat vattenbatteri. En elektrisk eftervärmare kan kopplas in direkt till våra FTX-aggregat via en extern kontaktor, anslutningar finns förberedda. Önskad inomhustemperatur ställs in i kontrollpanelen och eftervärmaren styrs sedan automatiskt. Mätning av rumstemperatur sker genom givaren i aggregatets frånluftsanslutning.
Köper du eftervärmare av oss så ingår alltid kontaktor och DIN-kapsling.

Luftflödesbegrepp

Avluft är den luft som lämnar byggnaden, till exempel efter att luften har passerat en värmeåtervinning. Cirkulationsluft är den luft som cirkulerar i ett rum med hjälp av en lokal fläkt Frånluft är den luft som ventileras ut från bostadens lukt- och fuktbelastade utrymmen som badrum, toalett och tvättstuga Tilluft är den friska uteluften som tas in i rum för daglig samvaro som till exempel vardagsrum, kontorsrum och sovrum.
Uteluft är den luft som tillförs byggnaden, till exempel innan luften har passerat ett värmeåtervinningssystem.
Återluft är den frånluft som förs över till tilluften. Mängden återluft i ett ventilations-system för bostäder och kontor borde vara så liten som möjligt. Återluft kan dock användas i vissa industrifastigheter. Icke visat på bilden nedan.
Överluft är den luft som cirkulerar från ”rena” till ”smutsiga” respektive ”fuktiga”

 

 

 

 
 

Övrig information om ventilation

Regelverk och lagstiftning

Boverket föreskriver i sina byggregler, BBR 2009, kap 6: ”Ventilationssystem ska utformas för ett lägsta uteluftsflöde motsvarande 0,35 l/s/m2 golvarea. Rum ska kunna ha kontinuerlig luftväxling när de används. I bostadshus där ventilationen kan styras separat för varje bostad, får ventilationssystemet utformas med närvaro- och behovsstyrning av ventilationen. Dock får uteluftsflödet inte bli lägre än 0,10 l/s/m² golvarea då ingen vistas i bostaden och 0,35 l/s/m² golvarean då någon vistas där.

För andra byggnader än bostäder får ventilationssystemet utformas så att reducering av tilluftsflödet, i flera steg, steglöst eller som intermittent drift, är möjlig när ingen vistas i byggnaden. För en tom bostad accepterar regelverket en reduktion till 0,1 l/s/m² golvarea. Dock får reduktion av ventilationsflöden inte ge upphov till hälsorisker. Reduktionen får inte heller ge upphov till skador på byggnaden och dess installationer orsakade av t ex fukt.” I praktiken betyder det att man borde byta ut halva luftvolymen en gång per timme. För vanlig rumshöjd betyder det att man bör tillföra 0,35 l/s per m² rumsareal. Det motsvarar 1,26 m³ luft per m² rumsareal.

Socialstyrelsen skriver i sina författningar, SOSFS 1999:25 Socialstyrelsens allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken – ventilation: ”I bostäder bör det specifika luftflödet (luftomsättningen) inte understiga 0,5 rumsvolymer per timme (rv/h). Uteluftsflödet bör inte understiga 0,35 liter uteluft per sekund per kvadratmeter (l/s per m²) golvarea eller 4 l/s per person. I skolor och lokaler för barnomsorg bör uteluftsflödet inte understiga ca 7 l/s per person vid stillasittande sysselsättning. Ett tillägg på minst 0,35 l/s per m² golvarea bör göras så att hänsyn också tas till föroreningar från andra källor än människor.

I bostäder och lokaler för allmänna ändamål, där människor vistas stadigvarande, bör inte skillnaden i absolut luftfuktighet ute / inne under vinterförhållanden regelmässigt överstiga 3 g/m³.” Miljöbalken, 9 kap, 9 §: ”Bostäder och lokaler för allmänna ändamål skall brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.”

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader där människor vistas infördes i Sverige 1992. Den första kontrollen sker vid byggnadernas och installationernas uppförande och därefter med olika intervaller beroende av byggnadskategori och typ av ventilationssystem, se tabell nedan. Fastighetsägaren ansvarar för att ventilationskontrollen genomföras. Kommunerna är tillsynsmyndigheten.

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S, F, FX-ventilation 3 år

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med FT, FTX-ventilation 3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT, FTX-ventilation 3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX, S-ventilation 6 år

En- och tvåbostadshus med FX, FT, FTX-ventilation endast nybyggnad / nyinstallation

För rum med specialfunktioner (som till exempel restaurangkök, operationssal, laboratorium, kemikalieförvaring) gäller speciella regler. Industriventilation har ofta gränsvärden för skadliga ämnen som inte får överskridas.

Luftfuktighet

Den relativa luftfuktigheten (RF) anger halten av vattenånga i luften vid en viss temperatur i förhållande till halten av mättad luft vid samma temperatur, uttryckt i procent. I dagligt tal pratar man mest om den relativa luftfuktigheten. RF varierar starkt med årstiderna, med låga inomhusvärden på vintern (ca 20 till 40 %) och högre värden på sommaren (ca 60 till 85 %). Optimalt bör den relativa luftfuktigheten inomhus ligga mellan 30 och 65 %. Den relativa luftfuktigheten i utomhusluften ligger ofta mellan 65 till 90 %, högre om vintern och lägre om sommaren. Vattenångan i luften kommer från uteluften. Men också människor avger vattenånga genom andning och svettning. I vila avger en människa ca 40 gram vatten per timme. För att ventilera bort denna vattenmängd krävs ett luftflöde av 2 l/s. Andra betydande källor för vattenånga är aktiviteter som matlagning, duschning, städning och växter. Även byggnaden kan avge stora mängder fukt, till exempel byggfukt vid nybyggnation eller vatten som trängt in i ett otätt klimatskal. Våra FTX-aggregat har hygroskopisk värmeväxlare. Detta innebär att luftfuktigheten inomhus regleras automatiskt. Se rubriken ”Hygroskopisk värmeväxlare”

Grundprincip för ventilationssystem

Luften sugs ut (frånluft) ur fukt- och luktbelastade rum som kök, bad, toalett och tvättstuga eller också i hallen / korridorer på kontoret. -Luften tillförs (tilluft) rum för daglig samvaro samt rum för sömn och vila, det vill säga vardagsrum, sovrum och dylikt. -Det är en fördel om värmen i avluft kan återvinnas.

Filter

FTX-aggregat har filter både på tilluftssidan och på frånluftssidan. Filtrens primära funktion är att skydda värmeväxlaren och fläktarna från smuts och damm. Filtren renar även luften inomhus för att minimera mängden partiklar, damm, pollen med mera. Filterkostnaden är ofta en betydande del av underhållskostnaden för FTX-aggregat. Filter kan kosta 1000-2000kr per år. Våra AT-aggregat har enklare planfilter som ger en mycket låg årskostnad, samtidigt som det mesta av damm, skräp och pollen fastnar. Våra DT-aggregat har finare filter, klass F7, vilket rekommenderas om någon i hushållet har allergi.

Våra rumsaggregat och miniventilation har till och med HEPA-filter, vilket innebär att de filtrerar 99.95% av alla partiklar i luften.I HEPA-filter fastnar till och med tobaksrök, mögelsporer och asbest.

Kanaldimensionering

Lathund för kanaldimensionering (vanliga dimensioner för villor resp per lägenhet): 0 till 30 l/s dimension 100 30 till 50 l/s dimension 125 50 till 80 l/s dimension 160 Våra FTX-Aggregat upp till 350kbm/tim har anslutning för 160mm sprirorör. Aggregaten på 500kbm/tim har anslutning för 200mm spirorör.

Isolering av FTX-aggregatet

Våra FTX-aggregat levereras oisolerade. Detta beror på att många av våra kunder väljer att montera aggregaten i uppvärmt utrymme, t.ex. hänga aggregatet i taket. Isolering skulle då ta för mycket plats och göra aggregatet onödigt stort. Om aggregatet ska installeras i kallt utrymme, t.ex. på vind, måste det isoleras. Man kan välja att bygga en trälåda med 100-200mm isolering, eller så ”klär” man in aggregatet i frigolitskivor. Isolering av ventilationsrör

Rörisolering

Rörisolering är mycket viktigt för att verkningsgraden ska bli så hög som möjligt. Dålig isolering ger stora värmeförluster. Isoleringen förhindrar också att kondens bildas på utsidan eller insidan av rören. Kondens kan orsaka fuktskador, det är viktigt att rören isoleras korrekt och noga.  Isoleringen skyddar även mot brand. Rören för uteluft och avluft MÅSTE isoleras mycket noga. Isoleringen ska vara helt tät och diffusionstät, dvs. den ska ha ångspärr. En enkel och snygg metod som de flesta ”gör det självare” föredrar är isoleringsstrumpa som träs på spirorören. Skarvarna tejpas med speciell silvertejp. Vanlig silvertejp bör ej användas eftersom vidhäftningen är för dålig.